Réamhrá

Léirímid, anseo ag Bonneagair Iompair Éireann, meas ar an gceart atá agat i leith príobháideachais agus comhlíonaimid ár ndualgas faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Is é cuspóir an Ráitis Phríobháideachais Láithreán Gréasáin seo chun breac-chuntas a thabhairt ar conas a dhéileálaimid le haon sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn fad a bhíonn cuairt á tabhairt agat ar an láithreán gréasáin seo.

Iarrtar ort téarmaí an Ráitis Phríobháideachais seo a léamh go cúramach, mar gheall go measfar gur ghlac tú le téarmaí an Ráitis Phríobháideachais Láithreán Gréasáin seo má thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo. Mura bhfuil tú sásta leis an Ráiteas Príobháideachais Láithreán Gréasáin seo, níor cheart duit an láithreán gréasáin seo a úsáid.

Is fusa aon naisc sheachtracha le láithreáin ghréasáin eile a shainaithint, agus soláthraítear iad ar mhaithe le cuspóirí faisnéise amháin agus nílimid freagrach as ábhar, cruinneas ná ráitis phríobháideachais na láithreán gréasáin eile.

Ba cheart aon cheisteanna a bhaineann leis an láithreán gréasáin seo agus cur i bhfeidhm an bheartais phríobháideachais a sheoladh ar ríomhphost chuig: webfeedback@nra.ie.

Na Saghsanna Faisnéise a Bhailítear

Coimeádaimid dhá shaghas faisnéise:

  • “Faisnéis Phearsanta”

Baineann an t-aon sonraí pearsanta a bhailíonn an TII ón láithreán gréasáin seo le seirbhís Suibscríbhinne Limistéar Ballraíochta an IMSP. Ní bhailítear na sonraí sin uait ach amháin má sheolann tú na sonraí sin chugainn ar bhonn deonach agus trí sheirbhís limistéar Ballraíochta an IMSP go príomha.

Ní theastaíonn ach an t-íosmhéid faisnéise chun seirbhís Limistéar Ballraíochta an IMSP a sholáthar duit, i.e. seoladh ríomhphoist.

Sa chás go soláthraíonn úsáideoir faisnéis phearsanta go deonach mar fhreagairt ar cheistneoir nó ar shuirbhé, úsáidfear na sonraí ar mhaithe le cuspóirí taighde nó anailíse amháin.

  • “Sonraí Neamhphearsanta”

Ar chuma go leor láithreáin ghréasáin, bailímid faisnéis staitistiúil agus faisnéis anailíseach eile ar bhonn comhiomlán na gcuairteoirí uile a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin. Is éard atá sna Sonraí Neamhphearsanta seo faisnéis nach féidir í a úsáid chun thú a shainaithint nó chun teagmháil a dhéanamh leat, ar nós faisnéis dhéimeagrafach maidir le, mar shampla, seoltaí IP úsáideora, saghsanna brabhsálaithe agus sonraí staitistiúla eile gan ainm a bhaineann lenár láithreán gréasáin a úsáid.

Na Cuspóirí lena gcoimeádaimid do chuid Faisnéise

  • Sonraí Neamhphearsanta

Úsáidimid na Sonraí Neamhphearsanta ó chuairteanna a thugtar ar ár láithreán gréasáin ar fhoirm chomhiomlán chun tuiscint níos fearr a fháil ar cárb as dár gcuairteoirí agus cabhraíonn seo linn chun ár láithreán gréasáin a dhearadh agus a eagrú níos fearr.

  • Fianáin

Úsáideann an láithreán gréasáin seo teicneolaíocht “fianán” seisiúin. Píosa beag de théacs atá i bhfianán a stórálann an brabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarraidh ár bhfreastalaí. Ní úsáidimid fianáin seisiúin ach chun do roghanna pearsanta idir leathanaigh a shábháil.

Bíonn an rogha i gcónaí agat chun ár bhfianáin a dhiúltú, má cheadaíonn do bhrabhsálaí duit seo a dhéanamh, nó chun iarraidh ar do bhrabhsálaí a thabhairt le fios duit nuair atá fianán á sheoladh. Féadfaidh tú comhaid fianán a scriosadh ar do ríomhaire ar do lánrogha. Tabhair faoi deara, le do thoil, má dhiúltaíonn tú ár bhfianáin nó má iarrann tú ar fhógra a fháil gach uair a seoltar fianán, d’fhéadfadh seo cur isteach ar éascaíocht úsáide an láithreáin ghréasáin seo.

Sa chás nach bhfuil tú toilteanach nó in ann ár bhfianáin a dhiúltú, má leanann tú lenár láithreán a úsáid, is ionann sin agus comhaontú a thabhairt lenár n-úsáid fianán.

Sonraí Pearsanta

Próiseálfaimid aon Sonraí Pearsanta a sholáthraíonn tú dúinn ar mhaithe leis na cuspóirí a leanas:

  • nuashonruithe a sheoladh chugat nuair a dhéantar athrú ar Limistéar Ballraíochta an IMSP ar ríomhphost;
  • aiseolas a fháil ar an láithreán gréasáin agus chun freagairt ar d'aiseolas; agus
  • [sa chás gur roghnaigh tú bheith rannpháirteach], chun dul i dteagmháil leat maidir le páirt a ghlacadh i suirbhéanna ar úsáideoirí;

Nochtadh Faisnéise do Thríú Páirtithe

Féadfaidh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta do sheoltaí ríomhphoist a nochtadh dá gconraitheoirí nó dá ngníomhairí sa mhéid a theastaíonn go réasúnta ar mhaithe leis na cuspóirí a shonraítear san alt roimhe seo. Ní nochtfaidh Bonneagair Iompair Éireann sonraí pearsanta ar bhealach eile do thríú páirtithe gan toiliú a fháil uait.

Slándáil

Coimeádtar do Shonraí Pearsanta ar fhreastalaithe slána atá á gcoimeád ag Bonneagair Iompair Éireann. Mar gheall ar chineál an Idirlín, ní féidir linn ráthaíocht ná barántas a thabhairt i leith shlándáil aon fhaisnéise a tharchuireann tú chugainn tríd an Idirlíon. Ní féidir a ráthú go bhfuil tarchur sonraí ar bith thar an Idirlíon 100% slán. Ar a shon sin, glacfaimid gach beart réasúnta (lena n-áirítear bearta oiriúnacha teicniúla agus eagraíochtúla) chun do Shonraí Pearsanta a chosaint.

Athstruchtúrú Eagraíochtúil

Tá an ceart ar cosaint againn chun faisnéis a aistriú (lena n-áirítear do shonraí pearsanta) sa chás go ndéantar athstruchtúrú ar ár n-eagraíocht ag tríú páirtí a ghlacann ceannas ar fheidhmeanna ár n-eagraíochta, a fhad agus a bhíonn beartas comhionann príobháideachais i bhfeidhm acu.

Sonraí Pearsanta a Nuashonrú, a Fhíordheimhniú agus a Scriosadh

Féadfaidh úsáideoirí a sonraí pearsanta a nuashonrú nó a scriosadh a bhaineann le Limistéar Ballraíochta an IMSP ón láithreán gréasáin ag aon tráth trí ríomhphost a sheoladh chuig imsp.servicedesk@sanef.ie

Ina theannta sin, féadfaidh tú sinn a chur ar an eolas faoi athruithe nó míchruinnis i do shonraí pearsanta trí ríomhphost a sheoladh chuig webfeedback@nra.ie nó trí scríobh chugainn ag: Bonneagair Iompair Náisiúnta, Pionoad Gnó na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8

Coinneáil

Ní choinneoimid do Shonraí Pearsanta ar feadh níos faide ná mar a theastaíonn maidir leis na cuspóirí a shonraítear sa Ráiteas Príobháideachais seo.

Athruithe ar Ráiteas Príobháideachais an Láithreáin Ghréasáin

Cuirfear aon athruithe a dhéanfar ar an Ráiteas Príobháideachais seo in airde ar an láithreán gréasáin seo ionas go mbeidh tú i gcónaí ar an eolas ar an bhfaisnéis a bhailímid, conas a úsáidimid í, agus na cúinsí faoina nochtaimid í. Má chinnimid, ag tráth ar bith, chun Sonraí Pearsanta a úsáid ar bhealach atá éagsúil ón mbealach a luaitear sa Ráiteas Príobháideachais seo, nó a nochtadh ar bhealach eile duit, tabharfaimid fógra duit, agus beidh sé de rogha agat cead a thabhairt dúinn nó gan cead a thabhairt dúinn d’fhaisnéis a úsáid ar an mbealach nua.

Ceart Rochtana

Tá an ceart agat faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 chun cóip a fháil de na sonraí pearsanta a choimeádaimid fút. Más mian leat an ceart seo a chur i bhfeidhm, scríobh chugainn, le do thoil, ag an seoladh a leanas: Bonneagair Iompair Náisiúnta, Pionoad Gnó na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8 . D’fhéadfadh an t-iarratas sin bheith faoi réir táille fhorordaithe, faoi láthair tá an táille €6.35