Skip to main content

Cén fáth a bhfaighfeá clib?

Cabhraíonn clibeanna leictreonacha leat aistear le níos lú stadanna, atá níos tapúla agus a beidh níos breosla-éifeachtúla. Chomh luath is a chláraíonn tú le solathróir clibeanna, seolfar clib leictreonach duit a ríomhchláraíodh roimh ré le huimhir phláta ceadúnais agus aicme feithicle d’fheithicle.

Na Tairbhí a bhaineann le Clib a bheith agat

Tá clibeanna leictreonacha an-áisiúil. Is féidir le feithiclí áirithe, a bhfuil clibeanna suiteáilte iontu, is é sin, gluaisteáin, feithiclí faoi thiomáint ceithre roth agus veaineanna beaga, an mearlána a úsáid ar  gach dolabhóthar in Éirinn.* Chomh maith le sin, cinntíonn siad an méid a leanas:

  • Seachnaíonn tú breis breosla a úsáid agus am a chur amú i dtrácht ag both dola;
  • Ní bheidh tú buartha riamh arís faoin tsóinseáil cheart a bheith ar láimh agat;
  • Ní bhíonn aon spriocdhátaí íocaíochta i gceist an lá dar gcionn ar bhóithre áirithe;
  • Faigheann tú roghanna idir cuntais réamhíoctha agus iaríoctha;
  • Baineann tú tairbhe ó rátaí laghdaithe dola ar bhóithre áirithe;

Cuir feabhas ar d’eispéireas tiomána timpeall na hÉireann, agus cláraigh do chuntas clibe anois.

Dola Dreasachta d’Fheithiclí Astaíochtaí Ísle (LEVTI)

Socraíodh cistithe don DTTAS i mBuiséad 2020 chun scéim chun dolaí laghdaithe a mhuirearú i dtaca le LEVanna, lena leathnófar amach Scéim an Dola Dreasachta d’Fheithiclí Leictreacha a bhí ann roimhe seo. Is leis an gClár Laghdaithe Astaíochtaí Carbóin a dhéanfar an Scéim LEV seo a mhaoiniú, agus é mar aidhm aici astaíochtaí iompair a laghdú agus earnáil iompair ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh aeráide de a bhaint amach faoi 2050. Is é Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) a dhéanfaidh an Scéim le dolaí a mhuirearú thar ceann an RITAS. Tagraítear don Scéim mar ‘Scéim an Dola Dreasachta d’Fheithiclí Astaíochtaí Ísle (LEVTI)’. Cliceáil anseo chun teacht ar eolas faoin Dola Dreasachta d’Fheithiclí um Astaíochtaí Ísle (EVTI).  

Do Ghnólachtaí

Cabhraíonn clibeanna leictreonacha le gnó níos tapúla agus níos saoire a dhéanamh ar an mbóthar agus leis an ngnó sin a bhainistiú. Cibé acu má tá flít bheag, mheánach nó mhór ag do ghnólacht, bainfidh tú sochar ón méid a leanas:

  • Aistir níos tapúla tríd an mearlána ar gach dolabhóthar in Éirinn (gluaisteáin, feithiclí faoi thiomáint ceithre roth agus veaineanna beaga)*
  • Ní bheidh ort bheith buartha riamh arís go mbíonn an tsóinseáil cheart ar láimh ag do thiománaithe
  • Is fusa bainistíocht agus monatóireacht a dhéanamh ar ráitis ina sonraítear na haistir go léir (labhair le soláthróir do chlibe chun breis eolais a fháil)
  • Aistir níos saoire mar gheall gur féidir le do thiománaithe an trácht ag both dola a sheachaint agus seachnaíonn seo breosla breise a úsáid
  • Caitheamh agus cuimilt ar d’fheithiclí a laghdú

Fógra Sábháilteachta do Ghluaisrothaithe

Ní féidir clibeanna leictreonacha agus léitheoirí clibe a úsáid ar ghluaisrothair ag dola-phláis na hÉireann.

Ba mhian leis an Údarás um Bóithre Náisiúnta an baol a chur in iúl do gach gluaisrothaí a bhaineann leis na méarlánaí a úsáid le clib leictreonach ag dola-phláis ar fud na hÉireann.

Ní sholáthraíonn soláthróirí clibeanna don chuspóir seo. Sa mhullach air sin, thug oibreoirí dola-phláis le fios nár dearadh na mearlánaí go n-úsáidfidh gluaisrothaithe iad.