Skip to main content

Ceisteanna Coitianta

 • Ceisteanna Coitianta
  • Céard é eToll?

   Modh comhtháite náisiúnta is ea eToll chun dolaí a bhailiú go huathoibríoch trí leas a bhaint as clib atá suite ar ghaothscáth d'fheithicle. Cuireann sé ar a gcumas do thiománaithe taisteal ar dholabhóithre na hÉireann gan aon ghá stopadh agus airgead tirim a íoc.

   Is féidir le custaiméirí clárú le soláthraí clibeanna le haghaidh cuntais agus is féidir leo íoc as a gcuid aistear trína gcuid clibeanna leictreonacha dola. Tá an córas eToll deartha chun clibeanna a bhrath ar aon fheithicil agus í ag dul tríd an dola. Nuair a bhraitear clib, cuirtear an íocaíocht i gcomhair an aistir do dhochar an chuntais dola atá cláraithe ag an tiománaí. Fágann sé sin go bhfuil eToll ar an mbealach is simplí agus is áisiúla chun do chuid íocaíochtaí dola a bhainistiú.

   Tá aon dolabóthar déag in Éirinn. Áirítear leo sin pláis dola chaighdeánacha agus an dola M50 gan bhacainn i mBaile Átha Cliath. Tá formhór na gclibeanna ó sholáthraithe clibeanna atá cláraithe le eToll comh-inoibritheach. Ciallaíonn sé sin gur féidir an chlib chéanna a úsáid chun táillí dola a íoc ar dholabhóthar ar bith in Éirinn.*

   Tá a lán buntáistí i gceist leis an gclib leictreonach dhola a úsáid ar d'fheithicil, lena n-áirítear:

   • An trácht a sheachaint ag both na ndolaí, rud a ídíonn breosla agus a ghlacann am;
   • Gan imní a bheith ort go brách arís faoin tsóinseáil cheart a bheith ar láimh agat;
   • Deireadh a chur le na sprioc-amanna íocaíochta lá arna mhárach ar bhealaí áirithe
   • Leas a bhaint as solúbthacht roghanna an chuntais réamhíoctha agus an chuntais iar-íoctha
   • Leas a bhaint as rátaí dola laghdaithe ar bhealaí áirithe.

   Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil ar na clibeanna leictreonacha cliceáil anseo.

   Chun clárú i gcomhair íocaíochtaí leictreonacha dola, níl le déanamh ach cuideachta chláraithe eToll a roghnú agus do chlib a ordú inniu.    

  • Cad é an Dola Dreasachta d’Fheithiclí Astaíochtaí Ísle (LEVTI)?

   Socraíodh cistithe don DTTAS i mBuiséad 2020 chun scéim chun dolaí laghdaithe a mhuirearú i dtaca le LEVanna, lena leathnófar amach Scéim an Dola Dreasachta d’Fheithiclí Leictreacha a bhí ann roimhe seo. Is leis an gClár Laghdaithe Astaíochtaí Carbóin a dhéanfar an Scéim LEV seo a mhaoiniú, agus é mar aidhm aici astaíochtaí iompair a laghdú agus earnáil iompair ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh aeráide de a bhaint amach faoi 2050. Is é Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) a dhéanfaidh an Scéim le dolaí a mhuirearú thar ceann an RITAS. Tagraítear don Scéim mar ‘Scéim an Dola Dreasachta d’Fheithiclí Astaíochtaí Ísle (LEVTI)’. Cliceáil anseo chun teacht ar eolas faoin Dola Dreasachta d’Fheithiclí um Astaíochtaí Ísle (EVTI). 

  • Céard iad na tairbhí a bhaineann le clárú do chlib leictreonach?

   Cabhraíonn clibeanna leictreonacha leat aistear le níos lú stadanna, atá níos tapúla agus níos breosla-éifeachtúla a bheith agat. Má bhíonn clib suiteáilte i d’fheithicil:

   • Seachnaíonn tú breis breosla a úsáid agus am a chur amú sa trácht ag both dola
   • Ní bheidh tú buartha riamh arís faoin tsóinseáil cheart a bheith ar láimh agat
   • Ní bheidh ort spriocdhátaí muirear dola an M50 an lá dar gcionn a bhaint amach
   • Faigheann tú rogha idir cuntais réamhíoctha agus iaríoctha
   • Bainfidh tú tairbhe as muirir laghdaithe dhola ar an M50

   Cuir feabhas ar do chuid aistear ar fud dholabhóithre na hÉireann, caith súil ar na soláthróirí éagsúla clibeanna agus a gcuireann siad ar fáil.

  • Cár féidir liom clib leictreonach a fháil?

   Cá féidir liom clib leictreonach a fháil?

   Tá roinnt soláthróirí clibeanna ann in Éirinn a chuireann roghanna éagsúla cuntais agus íocaíochta ar fáil mar chuid dá seirbhís.

  • Cén fhaisnéis is gá dom a sholáthar nuair a bhíonn cuntas á oscailt agam?

   Chun clárú do chuntas, beidh sonraí iomlána d’fheithicle ag teastáil uait mar aon le modh íocaíochta chun an clárú a chríochnú.

  • Conas clib a shuiteáil i d’fheithicil

   Le beaganín eolas tá sé éasca do clib leictreonach a shuiteáil.

   I gcarranna, ba chóir clibeanna a shuiteáil go cothrománach ar an taobh istigh den ghaothscáth taobh thiar den scáthán siar. I gcás feithiclí a bhfuil gaothscáthanna téite nó ainteasach, ní mór an chlib a chur taobh thiar den scáthán siar i lár an limistéir atá scáthaithe/poncaithe. 

   I gcás bus, leoraí nó trucaile, ba chóir an chlib a chur go hingearach i lár bhun an ghaothscátha.

   Féach ar ár bhfístreoir chéim ar chéim maidir le suiteáil chlibe, ina bhfuil míniú mionsonraithe ar conas an chlib a shuiteáil i gcineálacha éagsúla feithiclí. 

   Nuair a bheidh an chlib suiteáilte mar is ceart, déanfar í a léamh go huathoibríoch ar dholabhóithre na hÉireann.

  • Conas is féidir le córas leictreonach dola dul chun tairbhe mo ghnólachta?

   Conas is féidir le córas leictreonach dola dul chun tairbhe mo ghnólachta?

   Tá sé níos tapaigh agus níos saoire gnó a dhéanamh ar an mbóthar agus is fusa é a bhainistiú mar thoradh ar chlibeanna leictreonacha.
   Cibé acu má tá flít bheag, mheánach nó mhór ag do ghnólacht, bainfidh tú sochar ón méid a leanas:

   • Aistir níos tapúla tríd an mearlána ar gach dolabhóthar in Éirinn (gluaisteáin, feithiclí faoi thiomáint ceithre roth agus veaineanna beaga)
   • Ní bheidh ort bheith buartha riamh arís go mbíonn an tsóinseáil cheart ar láimh ag do thiománaithe
   • Is fusa bainistíocht agus monatóireacht a dhéanamh ar ráitis ina sonraítear na haistir go léir (labhair le soláthróir do chlibe chun breis eolais a fháil)
   • Aistir níos saoire mar gheall gur féidir le do thiománaithe an trácht ag both dola a sheachaint agus seachnaíonn seo breosla breise a úsáid
   • Caitheamh agus cuimilt ar d’fheithiclí a laghdú
  • Cé atá freagrach as an gclib a choimeád?

   Is é nó í an sealbhóir cuntais atá freagrach as an gclib leictreonach atá aige nó aici a chothabháil agus, más gá an cuntas a dhúnadh, ní mór an chlib a chur ar ais i riocht inghlactha.

   Is iad na sealbhóirí cuntais atá freagrach as a chur in iúl dá soláthraí clibe gur ligeadh amú nó gur goideadh clib leo, nó go ndearnadh damáiste di. Mura bhfuil do chlib á léamh go huathoibríoch, nó más gá duit an chlib a shíneadh isteach chuig both na ndolaí chun d'idirbheart a chlárú, ba chóir duit an fhadhb sin a chur in iúl láithreach do do sholáthraí clibe.

   Féach ar na téarmaí agus na coinníollacha atá ag do sholáthraí clibe le haghaidh tuilleadh faisnéise, le do thoil.

  • Tá gluaisrothar á thiomáint agam, an féidir liom clib a fháil?

   Is féidir clibeanna a úsáid agus tú ag taisteal ar ghluaisrothair.

   Ní chuireann soláthraithe clibe clibeanna ar fáil lena n-úsáid ag gluaisrothaithe i lánaí luais na ndola-phlás, áfach. Tá sé curtha in iúl ag oibreoirí dola-phlás freisin nach bhfuil na lánaí luais ceaptha i gcomhair úsáide ag gluaisrothair.

    Mar gheall ar an nguais sábhála fhéideartha sin, níor chóir do ghluaisrothaithe iarracht a dhéanamh úsáid a bhaint as lánaí luais na ndola-phlás lena gcuid clibeanna.

  • Tá clib agam ó stáit Eorpach; an oibreoidh sí in Éirinn?

   I láthair na huaire, ní ghlacfar le clibeanna leictreonacha seachas na gclibeanna atá soláthraithe in Éireann ar dholabhóithre na hÉireann

   Beidh comhtháthú iomlán do sholáthraithe clibe ar fud na hEorpa á chur ar fáil amach anseo trí EETS. 

  • Cén bóithre in Éirinn ar a ngearrtar dola?
  • Conas a íocaim as dola in Éirinn?

   Tá dola-phláis bhacainne thraidisiúnta ag deich gcinn de na dolabhóthar in Éireann. Ach amháin sa cás ina bhfuil clib leictreonach a eisíodh in Éirinn ag do charr, beidh ort stopadh ag both an airgeadóra agus an dola a íoc le hairgead tirim.

   Is dola-phlás gan bhacainn é an ceann ar an M50 i mBaile Átha Cliath.  Chun faisnéis a fháil ar conas dola ar an M50 a íoc, féach Conas is féidir liom íoc as an Dola Gan Bhacainn ar an M50?

   Féach ar na rátaí do gach ceann de dholabhóithre na hÉireann

  • Cé mhéid a chosnaíonn dola?

   Tá rátaí dola éagsúil ag brath ar an mbóthar ar a bhfuil tú ag taisteal, saghas na feithicle atá á tiomáint agat agus cibé acu a bhfuil nó nach bhfuil cuntas agat le soláthróir clibeanna.
   Caith súil ar leathanach na rátaí, a thugann miondealú sonrach ar na dolaí éagsúla.

  • Cé atá díolmhaithe ó dholaí a íoc?

   Tá roinnt tiománaithe a bhfuil díolúine acu maidir le dolaí a íoc. Feithiclí Óglaigh na hÉireann nó Na Garda Síochána agus iad á úsáid ar gníomhaíochtaí oifigiúla, agus feithiclí á n-úsáid chun críocha oifigiúla ag na seirbhísí éigeandála, tá díolúine acu maidir le táillí dola a íoc in Éirinn.

   Tá díolúine ag feithiclí sainoiriúnaithe arna dtiomáint ag daoine faoi mhíchumas maidir le dolaí a íoc ar gach dolabhóthar sa stát chomh maith.

  • Céard a tharlaíonn má shroichim dola-phlás gan airgead ar bith?

   Má thagann tú ag dola-phlás gan airgead ar bith agat, beidh ort bileog 'Tuairisc um Dhola Neamhíoctha' a shíniú. Is cion é gan dola a íoc. Is féidir le húsáideoirí a gcuid táillí dola neamhíoctha a íoc le hairgead tirim ag aon bhoth dhola, nó le cárta creidmheasa

   Nuair a úsáidtear dolabhóthar gan bhacainn an M50, ba cheart íocaíocht a dhéanamh roimh 8:00in an lá dár gcionn ionas nach ngearrfar táille bhreise €3.00 ort anuas ar an dola bunaidh. Mura íocann tú faoin sprioc-am 8:00in an lá dár gcionn, eiseofar an 'Chéad Fhógra Pionóis' chugat sa phost agus ní mór an 'Uimhir Thagartha Aistir' a úsáid nuair a bheidh an pionós á íoc. 

  • Conas is ceart dom dolaí a íoc más carr ar cíos atá á thiomáint agam?

   Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an ngnólacht carranna ar cíos roimh ré chun fáil amach an gcumhdaíonn do chomhaontú cíosa íocaíocht na dtáillí dola. Mura gcumhdaítear na táillí sin, is tusa atá freagrach as táillí dola a íoc.

   Is dola-phlás gan bhacainn é an ceann ar an M50 i mBaile Átha Cliath.  Chun faisnéis a fháil ar conas dola ar an M50 a íoc, féach Conas is féidir liom íoc as an Dola Gan Bhacainn ar an M50?

  • Conas is féidir liom íoc as an Dola Gan Bhacainn ar an M50?

   Tá bealaí éagsúla ann inar féidir le húsáideoirí bóithre íoc as dola an M50. Má tá cuntas clibe agat le haon cheann de na soláthraithe cláraithe de chuid eToll, cuirfear táillí dola an M50 díreach do dhochar do chuntais. Tiománaithe a bhfuil cuntas clibe gníomhach acu, gheobhaidh siad lascaine €1.00 i leith gach aistir ar an M50. 

   Más fearr leat gan úsáid a bhaint as clib, ach más mian leat an M50 a úsáid, cuireann eFlow Cuntas Físeáin ar fáil mar rogha eile. Nuair a ghabhann d’fheithicil faoin bpointe gearrtha dola, glactar íomhá de do phláta cláruimhreach agus gearrtar an táille dhola go huathoibríoch ar do chuntas físeáin.

   Mura mian leat clárú le haghaidh cuntais, is féidir leat íoc as do thuras trí dhola an M50 roimh 8in ar an lá dár gcionn. Is féidir é sin a dhéanamh:

   • Ar líne ag eFlow.ie
   • I bpearsain, le hairgead tirim nó cárta, ag ceann ar bith de na hasraonta miondíola ar fud na tíre ag a bhfuil an comhartha Payzone.
   • Ar an teileafón - Cuir glao ar an ionad seirbhíse do chustaiméirí ar Íosghlao: 1890 50 10 50 ó Phoblacht na hÉireann, 0845 30 15 405 ón Ríocht Aontaithe, nó +800 50 10 50 11 ó thír eile ar bith.

   Tabhair faoi deara go ngearrfar pionóis mura n-íocfar as aistear roimh 8in ar an lá dár gcionn. 

  • Cad a tharlóidh mura ndéanfaidh mé íocaíocht dola M50?

   Cad a tharlóidh mura ndéanfaidh mé íocaíocht dola M50?

   Mura íocann tú d’dola M50 roimh an sprioc-am íocaíochta ar 8in an lá dár gcionn, beidh táille bhreise €3.00. Mura n-íocfar na táillí dola M50 bunaidh agus an pionós laistigh de 14 lá, tabhófar pionós eile €41.50 um íocaíocht dhéanach.

   Mura n-íocfar an méid dlite sin laistigh de 56 lá eile, gearrfar pionós breise €103.50 um íocaíocht dhéanach ort.

   Mura mbeidh an méid iomlán atá dlite íoctha agat fós, d’fhéadfaí imeachtaí dlí a thionscain.

   Tá Euro Parking Collections ceadúnaithe chun táillí dola neamhíoctha a bhailiú ar son an M50 ar fud Mhór-Roinn na hEorpa.

  • Cén saghsanna éagsúla cuntais atá ar fáil?

   Ag brath ar do sholáthróir clibeanna, tá trí rogha éagsúla cuntais ann:

   • Réamhíoctha
   • Iaríoctha

   Cuntais Iaríoctha

   Ligeann cuntas iaríoctha don sealbhóir bille a íoc dá muirir dhola go léir a tabhaíodh ar feadh míosa. Tá an tsuim chéanna le híoc mar íocaíocht shingil. D’fhéadfadh dátaí íocaíochta bheith athraitheach, déan teagmháil le do sholáthróir féin chun breis sonraí a fháil.
   Féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir réimse éagsúil íocaíochta, ar nós:

   Féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir réimse éagsúil íocaíochta, ar nós:

   • Dochar díreach
   • Cárta creidmheasa
   • Cárta dochair

   Cuntais RéamhíocthaMá bhíonn cuntas réamhíoctha agat, déanann tú do chuntas a bhreisiú le suim a roghnaíonn tú roimh ré. Déantar custaiméirí a ‘bhreisiú’ go huathoibríoch nuair a shroicheann an gcuntas an t-íosleibhéal a sonraíodh roimhe seo. Féadfaidh tú rogha a dhéanamh idir réimse éagsúil íocaíochta, ar nós:

   • Dochar díreach
   • Cárta creidmheasa
   • Cárta dochair

   Cuntas Airgid
   Cuireann cuntas airgid ar chumas custaiméara a gclib a ‘bhreisiú’ le sochar roimh ré agus íocaíochtaí airgid thirim a úsáid. Tá dhá rogha ann;

   • Rogha 1 – PostPoint, agus tá liosta iomlán de na hasraonta ar fáil ag postpoint.ie
   • Rogha 2 – Tá innill lonnaithe ag OmniVend i siopaí áise ar fud na tíre
  • Conas a thuairiscím teagmhas ar an mótarbhealach?

   Conas a thuairiscím teagmhas ar an mótarbhealach?

   Tá líne thiomnaithe um theagmhas ar an mótarbhealach ann ar féidir leat glao a chur uirthi má fheiceann tú teagmhas ar mhótarbhealach in Éirinn. Ní gá duit ach glao a chur ar 0818-715-100 nó ríomhphost a sheoladh chuig operator@nraits.ie.

  • Céard é an EETS?

   Féadtar an EETS a achoimriú mar “feithicil amháin, conradh amháin, aonad amháin ar bord”.
   Cuirfidh an EETS ar chumas úsáideoirí bóithre dolaí a íoc ar fud an Aontais Eorpaigh (AE) gan ach an t-aon chonradh cláraithe agus soláthróir singil seirbhíse a bheith acu agus aonad amháin a bheith ar bord acu. Cinnteoidh an EETS idir-inoibritheacht na gcóras dolaí leictreonacha bóthair ar líonra iomlán bóithre an AE, cuirfidh siad teorainn ar idirbhearta airgid ag stáisiúin dolaí agus gheobhaidh siad réidh le nósanna imeachta fadálacha.

  • Cén fáth a mbailítear dolaí?

   Bronnann an tAcht Rialtais Áitiúil (Dolabhóithre), 1979 an chumhacht ar an Údarás um Bóithre Náisiúnta chun dolaí a ghearradh agus a bhailiú ar úsáid roinnt bóithre ag feithiclí.

   Tugtar faoi agus cistítear mórfhorbairtí nua bóithre in Éirinn anois trí Chomhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí (PPP). Ciallaíonn seo, chun bóithre nua a fhorbairt agus an bonneagar reatha a choimeád, is ó fhoinsí poiblí a thagann cuid den chistiú a theastaíonn agus ó fhoinsí príobháideacha tráchtála a thagann cuid eile den chistiú.

   Tá an úsáid a bhaineann an Bonneagair Iompair Éireann as tionscadail PPP i gcomhréir leis an straitéis um ghearradh dolaí a úsáid chun cuid d’infheistíocht shuntasach na hearnála príobháidí a aisghabháil a chaitear ar bhóithre a fhorbairt agus a choimeád in Éirinn.