Skip to main content

Ráiteas Príobháideachais

1. Réamhrá

Tá suíomh gréasáin eToll á oibriú ag oibríochtaí emovis Éireann (“emovis”) thar ceann Bhonneagar Iompair Éireann (“TII”). Tá do cheart chun príobháideachais á lánurramú ag emovis agus TII, agus déileáiltear leis na sonraí ar fad a bhailítear tríd an suíomh gréasáin seo i gcomhréir leis na dlíthe cosanta sonraí is infheidhme.

Tá emovis ar conradh ag TII chun lárionad imréitigh idirbhirt a sholáthar chun malartú, próiseáil agus tuairisciú Ríomhbhailiúchán Dolaí (ETC), a éascú.

Bunaíodh TII i ndiaidh cumasc reachtúil an Údaráis um Bóithre Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród faoi Acht na mBóithre 2015. Is é ár bpríomhsheoladh Ionad Gnó Gheata na Páirce, Sráid Gheata na Páirce, Baile Átha Cliath 8, D08 DK10, Éire.

Is é TII rialaitheoir na sonraí pearsanta a bhailítear agus a phróiseáiltear tríd an suíomh gréasáin seo.   Má tá aon cheist agat maidir leis an úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí:

Bonneagar Iompair Éireann, 
Ionad Gnó Gheata na Páirce, 
Sráid Gheata na Páirce, 
Baile Átha Cliath 8, 
D08 DK10. 
Teil: +353 1 646 3600 
Ríomhphost: dataprotection@tii.ie

Léigh téarmaí an ráitis phríobháideachais seo go cúramach, mar trí chuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin seo measfar go nglacann tú le téarmaí an ráitis phríobháideachais seo. Mura bhfuil tú sásta le ráiteas príobháideachais an tsuímh ghréasáin seo níor cheart duit an suíomh gréasáin seo a úsáid.

2. Bailiú agus úsáid faisnéis phearsanta

Ní bhaileoimid aon fhaisnéis fút a d’fhéadfadh tú a aithint go pearsanta nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh gréasáin seo mura roghnaíonn tú an fhaisnéis sin a chur ar fáil dúinn.

Má thugann tú cuairt ar an suíomh gréasáin seo chun brabhsáil a dhéanamh, ábhar a léamh nó a íoslódáil, baileoimid agus stórálfaimid do sheoladh IP, cineál brabhsálaí agus fad na seisiún úsáideora, go huathoibríoch. Úsáidimid an fhaisnéis seo chun cabhrú linn an suíomh gréasáin a dhéanamh níos úsáidí do chuairteoirí, foghlaim faoin líon cuairteoirí chuig an suíomh gréasáin seo, agus faoin gcineál teicneolaíochta a úsáideann ár gcuairteoirí. Ní rianaímid ná ní thaifeadaimid faisnéis faoi dhaoine aonair nuair a thugann siad cuairt ar an suíomh gréasáin. D'fhéadfaimis staitisticí comhiomlána faoinár n-úsáideoirí i dtéarmaí líon, patrúin tráchta agus faisnéis ghaolmhar suímh, a thiomsú agus a thuairisciú. Ní bheidh aon fhaisnéis a d’fhéadfadh duine a aithint go pearsanta san áireamh i staitisticí den sórt sin.

3. Cuspóir na Próiseála agus Bunús Dlí

Próiseáiltear sonraí pearsanta chun:

 • Faisnéis a sholáthar do bhaill den phobal maidir le soláthraithe ríomhchlibeanna agus faisnéis ghinearálta maidir le córas dola in Éirinn; agus
 • Staitisticí comhiomlána faoinár n-úsáideoirí agus cuairteoirí suímh ghréasáin i dtéarmaí líon, patrúin tráchta agus faisnéis ghaolmhar suímh, a thiomsú agus a thuairisciú.

Is é an bunús dlí atá ann chun sonraí pearsanta a phróiseáil ná chun oibleagáidí dlíthiúla agus rialála TII a chomhlíonadh agus chun a thascanna a chur i gcrích ar mhaithe le leas an phobail agus/nó nuair a bhíonn úsáid á baint as údarás oifigiúil atá dílsithe in TII, lena n-áirítear maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an chórais dola in Éirinn.

4. Nochtadh Sonraí

D’fhéadfaimis sonraí a nochtadh d’eagraíochtaí eile i ndáil leis na cuspóirí thuasluaite, sna himthosca seo a leanas:

 • D’fhéadfaimis sonraí a roinnt lenár ngníomhairí agus lenár gconraitheoirí a mhéad is gá le réasún chun na gcríoch a bhfuil cur síos déanta orthu thuas.
 • Sa chás go ndéantar athstruchtúrú ar ár n-eagraíocht, d’fhéadfaimis do shonraí a nochtadh freisin d’aon tríú páirtí a ghlacann freagracht as cuid d’fheidhmeanna TII nó feidhmeanna uile TII.
 • Sa chás go bhfuil dualgas orainn sonraí pearsanta a nochtadh nó a roinnt chun aon oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, nó cearta, réadmhaoin nó sábháilteacht TII, ár gcustaiméirí nó daoine eile a chosaint.
 • Sa chás go gceadaítear dúinn ar shlí eile de réir dlí.

5. Sonraí a bhailítear go huathoibríoch

Mar is amhlaidh ar an gcuid is mó de láithreáin ghréasáin, bailímid faisnéis staitistiúil agus faisnéis anailíseachta eile faoi na cuairteoirí uile a théann ar ár láithreán gréasáin, agus is ar bhonn comhiomlán de na cuairteoirí uile sin a dhéantar an fhaisnéis sin a bhailiú. Ní féidir linn an fhaisnéis a bhailímid a úsáid chun tú a aithint ná chun teagmháil a dhéanamh leat. Áirítear leis sin faisnéis dhéimeagrafach faoi, mar shampla, seoladh IP an úsáideora, an cineál brabhsálaí atá á úsáid aige agus sonraí staidrimh eile gan ainm a bhaineann leis an úsáid a bhaintear as ár láithreán gréasáin. Chun faisnéis a fháil faoi na fianáin a úsáidimid chun cuid den fhaisnéis seo a bhailiú, féach ar ár mbeartas fianáin ag seo.

6. Slándáil

Coimeádtar do shonraí pearsanta ar fhreastalaithe slána atá á n-óstáil ag soláthraí oibríochtaí emovis Éireann. Is de nádúr an Idirlín nach féidir linn slándáil aon fhaisnéis a tharchuirtear chugainn tríd an Idirlíon a ráthú nó a bharántú. Ní féidir a ráthú go mbeidh aon sonraí a tharchuirtear thar an Idirlíon 100% slán. Déanaimid céimeanna réasúnacha, áfach (lena n-áirítear bearta oiriúnacha teicniúla agus eagraíochtúla) chun do shonraí pearsanta a chosaint ó rochtain nó nochtadh neamhúdaraithe.

7. Do Chearta

Tá na cearta seo a leanas agat, in imthosca áirithe, i ndáil le do shonraí pearsanta:

 • an ceart rochtana ar do shonraí pearsanta;
 • an ceart go ndéanfaí ceartúcháin a lorg agus/nó go ndéanfaí léirscriosadh ar do shonraí pearsanta;
 • an ceart go gcuirfí srian le húsáid do shonraí pearsanta;
 • an ceart chun agóid a dhéanamh maidir le próiseáil do shonraí pearsanta;
 • an ceart chun do shonraí pearsanta, a chuir tú ar fáil dúinn, a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus i bhformáid meaisín-inléite, nó chun a éileamh orainn na sonraí sin a tharchur chuig rialaitheoir eile; agus
 • sa chás go bhfuil an phróiseáil a dhéanaimid ar do shonraí pearsanta bunaithe ar thoiliú a bheith curtha ar fáil agat, an ceart chun do thoiliú don phróiseáil a tharraingt siar am ar bith.

D’fhonn aon cheann de na cearta thuasluaite a fheidhmiú, féach ar Roinn 1 thuasluaite le haghaidh sonraí maidir le hOifigeach Cosanta Sonraí TII.

8. Coinneáil

Ní choinneoimid sonraí pearsanta ach le haghaidh tréimhse chomh fada agus is gá chun cuspóir an bhailithe a chomhlíonadh, lena n-áirítear aon chuspóir ag a bhfuil riachtanais dhlíthiúla, chuntasaíochta, nó tuairiscithe á gcomhlíonadh. Chun an tréimhse choinneála oiriúnach le haghaidh sonraí pearsanta a chinneadh, cuirimid méid, nádúr, íogaireacht na sonraí pearsanta, an baol dochair a d’fhéadfadh a bheith i gceist le húsáid nó nochtadh neamhúdaraithe do shonraí pearsanta, an cuspóir atá againn le próiseáil do shonraí pearsanta san áireamh agus cibé an féidir nó nach féidir na cuspóirí seo a chomhlíonadh trí mhodhanna eile, agus na riachtanais dhlíthiúla is infheidhme.

9. Athrú ar an Ráiteas Príobháideachais seo

Ó am go ham, d’fhéadfaimid cinneadh a dhéanamh ár ráiteas príobháideachais a athrú, ach cuirfear eolas maidir le haon athrú ar fáil ar an leathanach seo chun tú a choinneáil ar an eolas faoi conas a bhailímid, a úsáidimid agus a nochtaimid faisnéis. Má chinnimid ag am ar bith sonraí pearsanta a úsáid ar bhealach atá beagán éagsúil lena bhfuil sonraithe sa ráiteas príobháideachais seo nó a cuireadh in iúl duit ar shlí eile nuair a bailíodh na sonraí pearsanta, cuirfimid é sin in iúl duit, agus beidh rogha agat maidir le d’fhaisnéis a úsáid nó gan a úsáid sa tslí nua.

10. Ceisteanna agus Gearáin

Má tá aon cheist nó gearán agat maidir leis an úsáid a bhainimid as do shonraí pearsanta, déan teagmháil linn trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála i Roinn 1 thuas.

Tá tuilleadh eolais maidir le cosaint sonraí le fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí: www.dataprotection.ie

Tá an ceart agat freisin chun gearán a thaisceadh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí mura bhfuil tú sásta leis an mbealach ar úsáideamar nó ar dhéileálamar le do chearta. Tá sonraí maidir le conas gearán a thaisceadh le fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí